НадлежностиУправа за културу образује се за област културе и информисања и у њој се обављају послови:

• праћења и обезбеђивања функционисања установа и организација културе,

• обезбеђивања средстава за заштиту културних добара од значаја за Град,

• стварања услова за рад библиотека, музеја и других установа културе чији је оснивач Град,

• у вези са међународном сарадњом у области културе,

• подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва,

• обезбеђења средстава за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град,

• у вези са изградњом, реконструкцијом и одржавањем објеката установа културе,

• обезбеђења услова за рад самосталних уметника,

• у вези са организовањем манифестација и јубилеја у области културе од значаја за Град,

• стручни, организациони и административно-технички послови за потребе Савета за културно стваралаштво,

• развоја културно-уметничког аматеризма на територији Града Ниша,

• обезбеђења рада, одржавања и остваривања програма установа културе од значаја за Град,

• у вези са подизањем и одржавањем споменика и спомен – обележја,

• у вези са додељивањем награда и признања у области културе,

• старања о поклонима и легатима Града,

• планирања развоја делатности културе и информисања,

• заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту,

• други послови у складу са законом и другим прописима.

 

Контакт телефони:

018/505-633 Технички секретар

018/505-635 Одсек за установе у култури

018/505-637 Одсек за градске манифестације и међународну сарадњу